Vollyeball

Back to Sports<<

Captains

1992                A.W.E. Fernando
1993                           
1994
1995                L.S. Fernando
1996                A.H.D.S. Silva
1997                J.A.H. Jayakody
1998                A.M.W.N. Abeywardene
1999                A.C.T. Perera
2000                C.J. Jayasinghe
2001                A.J.S.R. Ramanayake
2002                J.A.S.L. Jayasinghe
2003                L.I.D. Kariyawasam
2004                S.L.K. Rasar
2005                D. Pathirana
2006                R.M.A. Sampath
2007                K.P.C. Lahiru
2008                S.R. Dharmasena
2009                W.K.C. Hansaka
2010                K.M. Dilshan

| GALLERY |