Soccer

Back to Sports<<

Captains

1986                P. Vitanachchi
1987   
1988                N.M. Nazar
1989               
1990                T.P.Dahanayake
1991                J.A. Wijeratne
1992                V. Dias
1993
1994                M. Rufki
1995                M. Isham
1996                S.K. Kumar
1997                B. Lokugamhewa
1998                S. Sharavendran
1999                S. Edirimuni
2000                A.A.G.M. Perera
2001                T.A. Edirimuni
2002                C. Perera
2003                M. Nafli
2004                M.U.M. Nasih
2005                N.S. Silva
2006                H.P.R.M. Jamodara
2007                C. Dharmasiri
2008                S. Gunawardhana
2009                P.P.B. Tennekoon
2010                K.A.V.Y. Kulatunga

| GALLERY |