Hockey

Back to Sports<<

Captains

1986                J.P.V.P. Irugalbandara
                        M.C. Boteju
1987                P.S. Samarakoon
1988                W.M.R. Weerasooriya
1989                B.K.T. Kudalugodaarachchi
1990                I.A. Gunatillake
1991                C.R.T. Matiwalage
1992                P.M.T.B. Wickramasinghe
1993                M.S.M. Hamza
1994                S. Dharmapala
1995                K.N. Kudagama
1996                M.A.M. Shihar
1997                M.S. Jayawickrama
1998                J.R.M.P. Jayakody
1999                A.Y. Sahabandu
2000                N.N. Subasinghe
2001                M.H.R. Mohideen
2002                P. Somapala
2003                R.D.M.M. Dissanayake
2004                U.L.A.Maduranga
2005                G. Dissanayake
2006                S. Kulathilaka
2007                A. Peiris
2008                A. Amarasiri
2009                J.C. Wijeratne
2010                M.C. Senanayake

| GALLERY |