Wushu

Back to Sports<<

Wushu Captains 1995-2010

1995                S.I. Sunnadeniya
1996                S.I. Sunnadeniya
1997                S.H.J. Senapathi
1998                P. Jayaweera
1999                K.D. Kahadugoda
2000                R.L. Weerasinghe
2001                W.M.R.L. Weerasinghe
2002                M.R. Jayasinghe
2003                M.M.G.C. Mapa
2004                U. O. Mahinda
2005                R. Gunarathna
2006                R.K.A.D.T. Rajapakshe
2007                H.P.G.S. Pinnapola
2008                D.L. Wickramarathne
2009                C.Perera
2010                K.D.M.W. Rajarathna

| GALLERY |