as

 

1.Upper School

2.Upper Middle

3.Middle School

4.Primary

5.Teachers Guild

TUTORIAL STAFF - UPPER SCHOOL
                 
SCIENCE - A/L SECTION - 2010/2012
 
Physics
Mr.Y.M Jayasuriya
Mr.K.V.P.Ranathunge
Mrs.M.Manage
Mr.J.S.H.Patabendige
Mr.K.S.B.Silva
Mrs.S.Anula
Mr.G.Chandrasiri
Mr.S.Illeperuma
Mr.S.R.Jayakumar
Mr.M.Z.M Faleel
Mr.S.P. Dissanayake
Mr. W.S.U. Botheju
Mr. W.S.M.G.T.S. Fernando
Mr. N. Halambage

Chemistry
Mrs.D.A.S.Pothupitiya
Mr.B.M.H.K.Basnayake
Mr.P.K.Perera
Mr.D.W.A.Siriwardana
Mr.G.W.N Somasiri
Mr.V.Parameshwaran
Mr.V.Selveranjan
Mr.N.J.D Silva
Mrs.G.G.P.S.Perera
P.S.C. Tissera
N.P.R.K. Gunawardhana
Mr. Weerasinghe

Biology
Mrs.K.L.M. Kalupahana
Mrs.P.Kathriarachchie
Mrs.R.K.Dissananyaka
Mrs.L.K.Jayathilaka
Mrs.R.Premanath
Mr.A.Mahindadasa
Mr.S.Manoharan
Mr.S.Sadeeskumar
P. Ganesamoorthi

Combined Mathematics
Mr.K.R.Sugathadasa
Mr.L.M.L Samarawickrama
Mr.D.W.Dangalla
Mrs.P.A.C.P. Pananwala
Mr.M.T.A.Rauf
Mr.B.Shamugaraja
Mr.S.Kirupaharan
Mrs.J.C.Sedarage
S.Y. Senarathne
W. Samarajeewa
J.K. Kudaligama

General English
Mrs. Disna Ranjani
Mrs .L .Navarathne
Mrs H.D. Wijesekara
Mrs.K. Wasanthi
Mrs.P.D.N.S.Mahanama
ss. L.C. Ranathunga
                                
COMMERCE & ARTS - A/L SECTION - 2010/2012


Mr. M. Kanapathipillai
Mrs. I.S. Madugoda
Mrs. W.C.I. Wijesinghe
Mrs. B.S.M. Perera
Mr. S.R. Manawadu
Mrs. R.L. Jayakody
Mrs. C.S. Senarathne
Mrs. I. Hamangoda
Mrs. R.L. Jayakody
Mr. E.M. Sugathadasa
Mr. A. Sarawanan
Mr. S.M.A. Jayathilake
Mr. I.M.S. Ananda
Mr. S.G. Lakshman
Mr. W.K. Jayarathne
Mr. P.D. Gunadasa
Mrs. V. Saravananda
Mr. S.K. .Sothilingam
Mrs. H.D. Wijesekera
Mrs. N.A. Ali
Mrs. M.R.V. Ranasinghe
Mr. M.H. Sunny
Mrs.W.M.T.K. Wijekoon
Mr. M.K.D.A Jayalath
Mrs. K.G. Samarasinghe
Mr. B.N. Bambarenda
Mr. U.D.J. Rathnakumara
Mrs. D.B.P. Mahavithana
Miss. M.P. Gedarawattage
Mrs. G.V.B. Shamalee
Mrs. M.M.S. Ramziya
Mr. V. Kamalarupan

TOP

TUTORIAL STAFF - UPPER MIDDLE SCHOOL  -  2010
              

Mr. L.L.B. Tennakoon    
Mrs. V.K. Dissanayake
Mrs. K.R.M. Perera        
Mrs. G.N. Jayasekara
Mr. B.P.R. Perera            
Mr. D.A.P. Hettiarachchi
Mr. H.D.R. Hemachandra             
Mrs. H.P. Dulcie
Mr. S.S. Liyanagunawardhana   
Mrs. O.I.P. Amarabandu
Mr. S.H.S. Karunarathne              
Mr. M.K.S. Midipolwatta
Mr. A.L. Rozairo               
Mr. N. Premaratne
Mr. E.G.M. Rajakaruna
Mr. R.A.P. Lakshman
Mr. K. Vidanagama         
Mrs. P.M.J.C.K. Munasinghe
Mrs. L. Prabaharan         
Mrs. U. Jeyaratnam
Mrs. S.Y.M. Munas         
Mr. D.U. Nishantha
Mrs. M.M.S. Dias            
Mr. S. Dayananda
Mrs. K.S. Diyabalanage
Mrs. S.D. Samarasekara
Mrs. K.P. Abeykoon       
Mr. J.K.M. Kumara
Mrs. N.T.M.I.B. De Silva               
Mrs. Y.I. De Silva
Mrs. S. Premaratne        
Mr. B.P. Chandrasiri
Mrs. P.P.P. Wijethilaka
Mrs. R.N.P. Tillakasena
Mrs. A.I. Paranahewa   
Rev. K. Samitha
Mrs. J. Suthakar               
Mrs. S. Vijeyaratnam
Mr. S. Sivakumar             
Mrs. P. Kariyawasam
Mrs. G.P.K. Gopallawa  
Mrs. L.K.P. Wickremasinghe
Mrs. H. Damayanthi       
Mrs. C.L. Rathnayake
Mr. P.S.C. Fernando      
Mrs. N.M. Subasinghe
Mrs. N.R. Kadupity         
Mr. M. Sureshkaran
Mr. K.M. Aruna De Silva               
Mr. S.S. Colombage
Mrs. L. Edirisuriya            
Mr. W.A.S. Priyadharshana
Mr. G. Sri Ragawa Rajan               
Mrs. A.V.T.D. Ananda
Miss A.S. Alfred               
Mr. J.M.S. Jayasekara
Mr. V. Shanthakumar    
Mr. D.P. Wijesiri
Mr. W.P.K. De Silva        
Mr. G.M.N.S. Priyantha
Mr. J.S.J. Bandara           
Mr. S. Sundaralingam

TOP

TUTORIAL STAFF 2010- MIDDLE SCHOOL

Sumedha Jayaweera
Mrs. H. Jayawardena                                          
Mr. K. W. Dayananda                       
Mrs.H.M.P. Herath Menike   
Mrs. I.H.P.K Samaradivakara            
Mrs. P.S.Easwara       
Mr. H.D.H.S. Hettiarachchie                         
Miss. S. Kathiragamathamby            
Mrs. L.Thavakumar                                       
Mrs. I.L.Hewamadduma
Mrs.T.L.D. Fernando                                                            
Mr.Lal Devanarayaka
Mrs. R.M.A.K. Dissanayaka                                      
Mrs. Jagathi Nawarathne
Mrs. I.A.M.J.Gunawardena                                   
Mrs.D.H.Thilakarathne
Mrs. P.Matarage                                                 
Mrs.M.C.Palawela
Mrs.S.Ratnayaka                                           
Mr.M.L.J.U Fonseka
Mr.Richord Perera                                   
Mrs. N.Hettiarachchie
Mrs.D.T.I.R.Serasinghe                         
Mrs. K.S.Kanthan
Mr. S.M.De Silva                                 
Mrs.S.Nandhini
Mrs. C.Manchanayaka                          
Mr.D.K.Sarath Thilakarathne
Mrs.R.P.P Samaranayaka                     
Mr.H.M.Lionel Bandara
Mr.M.S.F.Abeykoon                                      
Mrs.S.L.M.B.Ratnayaka
Mr.Lionel Chandrasiri                                      
Mr.D.A.D.Wanaguru
Mrs.K.Abeygunawardena                           
Mrs. J. Jayasooriya
Mrs R.Dias                                                       
Mrs.W.D.C.I.Perera
Mrs. V.Elliyatamby                              
Mr.K.B.Ranjith Jayasekara
Mr.R.M.Hayeez                                                  
H.K.C. Abeywickrama
Mr.J.A.L.Jayakody                              
Mrs. Perera Indurugolla
Mrs.H.H.K.Senanayaka                      
Mrs. T.D. Puvirajan
Mrs.S.Kumarasinghe                          
Mr. D.A.C. Senanayake
Mrs.B.Kudaligama                                
Mrs. Anupama Magamage
Mrs.A.D.V.I Wimalatissa                              
Mrs. H.M. Indrakanthi
Mrs.A.M.C.Abeysinghe                     
Mrs. Kanchana Atapattu
Mrs.A.Wickramarathne                          
Mrs. B.S. Vithanage
Mr.L.Indrakumara                         
Mrs. H.A.M. Hingurearachchi
Mrs.S.A. Latheef                           
Mrs.Kamila Hasan
Mrs. W.A.S.Dharmadasa             
Mrs. D.Widyarathne
Mrs.I. Gunawardena                      
Mrs. I.G.S. Imbulhena
Mr.A.H.Silva                                
Mrs. M.S. Sheela Fernando
Mrs.U.A.N.P.Perera                                       
Mrs. Sriyani Mallika
Mrs.Deepa Kariyawasam
N. Wanniarachchi                                     
Mr. M. Priyashanthan
Mrs.R.M.A.K.Rajapaksha                                 
Mr. R.B.K. Rahubaddha
Mrs. D.H. Chithra                                      
Miss. A.A. Buddhini
Mrs. Sriyani Mangalika                            
Mrs. V. Lavanya
Mr.K.Sri Ragavaragan                             
Mrs. I.S.C. Tharukaratne
Mr.B.Kirubaharan                         
Mrs. Nayana Kamburugamage
Mr.C.Nadesan                                     
Mrs. Nilmini Gunasekara                               
Mr. K.K.N. Karunarathne
Mrs. A. Sooriyapatabendi                             
Mrs.S.B.Hashim                                             
Mrs. P.M. Premathilaka
Mrs.W.P.M.S.Premakanthi                         
Mrs. I.D.Wijendra
Mr.A.Pushpakumara                            
Mr. M.J.U.S. Jayasekara
Rev.T.Dhammarathana Thero                    
Mr. G.A.A. Priyantha
Mrs. A. Selvaratnam                                        
Mrs. R. Damayanthi
Mrs.R.P.Suwarna                                     
Mr. Ajith Wickrama
Mrs.Upali Thanuja Yapa                   
Mrs.V.Lokukumara
Mrs.S.T.M.N.T.S. Tennakoon                 
Mrs.N.N.Navagamuwa
Mrs.N.H.Dissanayaka                       
Mrs.G.P.N.Perera
Mrs.T.H.Wattegama                                
Mrs.J.W.S.Y.Botheju
Mr. Aruna Wanigasinghe                                     
Mrs.M.A.S.De Silva
Miss. Muditha Paranaliyanage                   
Mrs.Razeena Samsudeen
Mrs. A.M.M.A Wijesiriwardena                   
Mrs.A.Pushparani Silva

TOP

TUTORIAL STAFF - LOWER SCHOOL
 Primary Section
 Deputy Principal : Mrs. C.L. Attygalle
 
Grade 1
Mrs. Aruni Perera, Mrs. Renuka Ilangathilake, Mrs. Z.M. Nizar, Mrs. R. Loganathan, Mrs. Asoka Gunasekara, Mrs. J.M.C. Jayasundara, Mrs. M.K.P. Perera, Mrs. H.M.P. Desanjali Perera, Mrs. R.M.I.P. Karunarathna, Mrs. A.D.C. Thilakaratne
Grade 2
 Mrs. N.R. Buhary, Mrs. Malani Fernando, Mrs. P. Kalayini, Mrs. P. Suntharalingam, Mrs. l.N.P.Pathirana, Mrs. I.M.M. Karunaratne, Mrs. W.G.K.S. Dharmawardena, Mrs. Padmini Vithana, Mrs. K.M.S.S.Perera, Mrs. L.K. Lankapurage
Grade 3
Mrs. Kanthi De Silva, Mrs. W.D. Tenika Lakmail, Mrs. J. Veronica, Mrs. S. Selvadas, Mrs. W.G. Ranjani Perera, Mrs. A.G.S. Dharmasena, Mrs. M.M.S. Saneeha, Mrs. Shyama Amaratilake, Mrs. C.K. Hemasinghe, Mr. N.S. Kadupiti
Grade 4
Mrs. Kumudu Gunawardana, Mrs. W.G.J. Ratnakumari, Mrs. N. Sirigowthami, Mrs. I.M. Anzary, Mrs. Y.L.D.P. Perera, Mrs. S. Ilangasinghe, Mrs. I.H. Udawatte, Mrs. W.P.S. Keerthibandara, Mrs. K.N.D Jayaweera, Mrs. T.R.Wijayarathna
Grade 5
Mr. H.A. Sumith Chandrasiri, Mrs. W.A.D.K. Wickramasinghe, Mrs. K. Pathmanaban, Mr. T. Suresh Kumar, Mr. P.A.D.P. Nishantha, Mrs. L.H.P. Rajapaksha, Mr. A.W.S.N. Jayananda, Mrs. T.M.I.K.Gunasekara, Mrs. N.W.P.K.D. Perera, Mrs. Shanthi Ekanayaka
 
Non Class Teachers
Mrs. P.C.I.Perera, Mrs. S.A.I.S. Wimalasena, Mrs. S.A.M.A.I. Alagiyawanna, Mrs. P. Sudusinghe, Mrs. Navoda Alwis, Mrs. D.R. Athukorala, Mrs. F.S Haleem, Mrs. B.A.L. Biyattris, Mr. Lesly Wijewickrama, Mrs. C. Abeysundara, Mrs. S.S. Niriella, Mrs. L.N. Abeygunawardena, Mrs. S.R.P.K. Jayasinghe, Mrs. D.C. Wathudura, Ms. N.P. Suraweera Arachchi, Mrs. D.K. Wickramasinghe, Mrs. W.P.T.S. Abeydeera

TOP

TEACHERS GUILD
The welfare society of the Royal College teachers had been started in 1947 under the name "GURU HAVULA". Various activities related to the welfare of the teachers are carried out by it. It helps members or their dependents financially or otherwise when they are in difficulty or in need. It also acts to enhance the knowledge of the teachers.
The "FAMILY SHOP" run by "Guru Havula" provides consumer products at a price below that of the market. It also provides facilities to buy these products on installment basis too. It provides quality products at a reasonable price to the students of the college. It organizes functions such as paying homage to the teachers leaving school on retirement or transfers, Prize giving and lunch/ dinner parties in collaboration with the 1986 group of the Royal College very successfully.

The following are the Office Bearers of the "Guru Havula" for the year 2010
Chairman
Mr.H.D.R. Hemachandra
Secretary

Mrs.V.K.Dissanayake

Treasurer                                       

Mr.V.Selvaranjan

Co-Secretaries

                             

Mr.Sudath Ahangama

Mrs.Disna Ranjani

Asst. President                         Mr.Kapila Vidanagama

Audit                                               

Mr.B.G.Liyanage

Mr.H.R.Manawadu

Committee Members
Primary section

Mrs.A.J.M.C.Jayasundara
Mrs.Sujatha Ilangasinghe
Mrs.T.Udayakumara
Mrs.L.K.Lankapurage
Mrs.Hemalatha Udawatta
Mrs.Indrani Gunasekara
Mrs.Chandrika Abewardana

Middle School Section  

Mrs.Chandrakanthi Abeysinghe
Mrs.Shantha Abayawickrama
Mr.R.H..B.Sirisena
Mrs.Mala .Gunawardana
Mr.Anura Wanigasinghe
Mrs.Indrani De Silva
Mrs.M.Y.M.Munas
Mr.D.K.Chandrasekara

Upper School Section

Mr.P.D.Gunadasa
Mr.R.Rajasooriya
Mr.M.S.W.M. Somasiri

TOP