Hindu Student Union

Back to Co-Curricular <<

STUDENT CHAIRMEN        

1963/1964       S.Baskaran      
1964/1965       S.Gangabaran  
1965/1966       L.N.Shanmuganathan
1966/1967       K.Wijandra
1968                A.Rajeswaran
1973/1974       S.Surendaran
1974/1975       R.Sashidaran
1976/1977       S.Jeyakumar
1978/1979       R.Ajanthan
1979/1980       S.Manikkalingam
1980/1981       T.Athiraiyen
1982/1983       T.Athiraiyen
1984/1985       V.Karunakaran
1985/1986       V.V.Sabaratnam          
1986/1987       S.Senthilkumaran         
1990/1991       S.Balaretnarajah          
1992/1993       S.Chandramohan                     
1993/1994       G.Navadeepan
1994/1995       K.Gangatharan
1998/1999       N.Surendran    
1999/2000       P.S.Senthuran
2000/2001       S.Gajendran    
2001/2002       H.Sriram         
2002/2003       S.Aravindh      
2003/2004       M.Branavan    
2004/2005       N.Jenagan       
2005/2006       N.Ragunath     
2006/2007       M.Umeshan     
2007/2008       V.Ajanthan      
2008/2009       T.Lushanthan   
2009/2010       V.Kapeendranath        
2010/2011       T.Thanachayan

SECRETARY

1963/1964       M.Oerakumar
1964/1965       R.Balasubramanium
1965/1966       R.Rajaiya
1966/1967       RRajaiya
1968                K.Premarupa
                        P.Udayan
1984/1985       S.Lingan
1985/1986       S.Sathiendra
1986/1987       S.Rajkumar
1990/1991       V.Jayaprakash
1992/1993       A.Segar           
1993/1994       S.Jeyanthan
1994/1995       R.Anandan
1998/1999       T.Yogendran
1999/2000       B.Baherathan
2000/2001       N.Vivek                      
2001/2002       M.Pragash
2002/2003       G.Sanoj pragash
2003/2004       V.Vimalathithan
2004/2005       P.Mayuran
2005/2006       T.Rajkumar
2006/2007       S.Mayuran
                        A.R.P.John
2007/2008       S.Thuvaragan
2008/2009       P.Amrishawaran
2009/2010       G.Kulashangar
2010/2011       S.Ragaventhan