Basket Ball

Back to Sports<<

Captains

1986                S. Kuruneru                                         
1987                D. Thoradeniya
1988                D. Jasundara
1989                K. Jayasena
1990                A. Ambawatte
1991                M. Siriwardane
1992                U. Fernando
1993                Y.D. Rajapakse
1994                N. Sirikumara
1995                D.K. Rajapakse
1996                G.S. Mallawarachchi
1997                D.H. Meegahawatte
1998                G.N.K Jankisham
1999                K.P. Jayawardane
2000                L.W.N.D. Perera
2001                D.G.C.A Danawansa
2002                K.M.S.D Bandara
2003                C. Hewalunuvilage
2004                N. Wickremarathne
2005                T.N. Rupasinghe
2006                J. Samarasinghe
2007                U. Edussuriya
2008                R. Perera
2009                T.H. Doole
2010                L. Kuklathunge

Vice Captains

2001                C. Rodrigo
2002                W. Gamage
2003                N. S. Sidni
2004                C.Lilarathne
2005                U.Edussuriya
2006                R.Perera
2007                T.H.Doole
2008                E.Sinthaby
2009                E.Sinthaby

| GALLERY |