Badminton

Back to Sports<<

Captains

1955 
1956                N.Rasalingam
1957               
1958
1959                S.Veeravagu
1960                A.R.S.Amarasekere
1961                Y.Wijayanayagam
1962                C.Jayatilleke
1963                P.Maheswaram
1964                J.N.K.Hettiaratchi
1965                J.Kudahetty
1966                B.G.Kumarasuriya
1967                L.D.Paranavitarane
1968                D.S.Perera
1969                L.D.Ramanayake
1970                R.Jinadasa
1971
1972
1973                V.G.De Alwis
1974                 G.A.Chandrasena
1975                S.Guruge
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985                T.Walpola
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995                C.J.Sumanathilake
1996                D.M.P.H.Dissanayake
1997                K.T.R.M.Jayaweera
1998                R.Premarathne
1999                P.De Tennakoon
2000                P.Kumarasinghe
2001                P.Kumarasinghe
2002                T.Vishvanath
2003                N.Karunarathne
2004                R.Waravitage
2005                T.Perera
2006                A.Tillakeratne
2007                I.Nimalachandra
2008                H.Fernando
2009                T.Manawadu
2010                A.G.J.Bandara

 

Vice Captains

1962                P.Maheswaran
1963                S.S.Kumar
1964                L.A.D.Sirisena
1965                B.G.Kumarasuriya
1966                L.D.Paranavitarane
1967                R.C.Chandrasena
1968 
1969                B.R.Gunawardena
1970 
1971
1972
1973                D.G.Kuruppumallage
1974                G.Kulasingham
1975                E.K.Gnanapragasam
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985                S.Abeyratna
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995                C.L.Geeganage
1996                K.T.R.M.Jayaweera
1997                S.D.Dissanayake
1998                P.Thennakoon
1999                T.I.Ariyadasa
2000                P.Kumarasinghe
2001                P.Kumarasinghe
2002                N.Karunarathne
2003                D.Karunarathne
2004                P.Jayasooriya
2005                A.Tillakeratne
2006                I.Nimalachandra
2007                C.Manawadu
2008                T.Manawadu
2009                M.Senevirathne
2010                K.D.P.S.Somathilake

| GALLERY |